字典

那字的意思

那
拼音nà nǎ nèi nā
注音ㄋㄚˋ ㄋㄚˇ ㄋㄟˋ ㄋㄚ
简体部首阝部部外笔画4画总笔画6画
繁体部首邑部部外笔画4画总笔画7画
五笔86VFBH五笔98NGBH仓颉SQNL郑码YBY四角17527结构左右电码6719区位3639统一码90A3笔顺フ一一ノフ丨

基本解释

基本字义

nà(ㄋㄚˋ)

⒈  指较远的时间、地方或事物,与“”相对:那里。那个那样那些。那时。那么

其他字义

nǎ(ㄋㄚˇ)

⒈  同“”(一)(中国大陆地区已不用)。

其他字义

nèi(ㄋㄟˋ)

⒈  义同(一),“”和“”连读的合音,但指数量时不限于一:那个。那五年。

其他字义

nā(ㄋㄚ)

⒈  姓。

统一码

那字UNICODE编码U+90A3,10进制: 37027,UTF-32: 000090A3,UTF-8: E9 82 A3。

那字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

那字收录于 最常用字 常用字 现通表 标准字体

异体字

汉英互译

that、the

相关字词

造字法

形声

English

that, that one, those

详细解释

基本词义

〈名〉

(1) 姓

(2) 另见 nà;nè;nèi;nuó

基本词义

〈代〉

(1) (形声。小篆字形,从邑,冄( rǎn)声。邑与地名或行政区域有关。后省作“那”。①本义:国名。《说文》:“西夷国。”本读 nuó。②指示代词。特指某个人、某个时间、某个地方或某个事物。不一定是远指之词,如“那件事你我心里都清楚。”)

(2) 指示代词 [that]

(3) 指代较远的人或事物。如:那厮(那个家伙,表示鄙视的意思);山坡上有一个穿红衣服的姑娘,那就是他的未婚妻

(4) 指代较远的时间、处所

那时使吾。——清· 林觉民《与妻书》

(5) 又如:那昝(那咱。那时);从那以后,我就再也没见过她;那厢(那边);那头儿(极点;尽头);那哈儿(那儿,那里)

(6) 指较远的人或事物。如:这时那两个同学都不在屋里,她独自在窗前站着

(7) 指较远的时间、处所。如:那和天交界的地方,有一点红红的摇动的灯光…

(8) 指前文提到的或根据上下文或根据当时的情况显然所指的某个人或物 [the]。如:把那只猫赶出去

(9) 表示突出强调某人、事物或语意 [that there]。如:我决不会投那家伙票的

(10) 表示赞同之点 [there]。如:那就是你的光荣

词性变化

〈连〉

(1) 表示顺着上文或上句话的语意,申说应有的结果 [in that case]。如:那我就不再等了

(2) 另见 nā;nè;nèi;nuó

常用词组

那边那不勒斯那达慕那个那个那会儿那就、那里,那儿、那里,那儿、那么那么那么点儿、那么多,那么些、那么着那些那些那样那也好

基本词义

〈代〉

(1) [口]∶根据情况所指的、提到的或认为的那个人、物或意思;那一个 [that]——“那”( )的口语音。如:那人可不怎么样

(2) 另见 nà;nā;nèi;nuó

基本词义

nuó

〈形〉

(1) 多 [much;many]

不戢不难,受福不那。——《诗·小雅·桑扈》

(2) 安闲的样子 [peaceful and carefree]

王在在镐,有那其居。——《诗·小雅·鱼藻》

(3) 美好 [fine]

使富都那竖赞焉。——《国语·楚语上》

(4) 代词。何 [how]

那,借为问辞,犹何也。如何、奈何之合音也。——《正字通》

词性变化

nuó

〈动〉

(1) 移动。后作“挪” [move;shift]

语言虽利便,身体莫能那。——《西游记》

(2) 又如:那用(挪用);那空(因挪用而亏空);那踪(移动步子)

nuó

〈名〉

(1) 姓

(2) 另见 nā;nà;nè;nèi

康熙字典

康熙字典 那

那【酉集下】【邑部】 康熙筆画:11画,部外筆画:4画

《唐韻》《廣韻》諾何切《集韻》《韻會》囊何切《正韻》奴何切,𠀤音儺。《說文》西夷國安定有朝那縣。

《玉篇》何也。《左傳•宣二年》棄甲則那。

多也。《詩•小雅》受福不那。

《集韻》安貌。《詩•小雅》有那其居。

姓。《廣韻》西魏有那椿。

上聲。《廣韻》《正韻》奴可切《集韻》乃可切,𠀤音娜。《集韻》何也。《玉篇》俗言那事。

去聲。《廣韻》奴箇切《集韻》《韻會》《正韻》乃箇切,𠀤音哪。語助也。《後漢•韓康傳》公是韓伯休那。《杜甫詩》杖藜不睡誰能那。

叶奴故切,音怒。《陸雲•陸丞相誄》攺容肅至,傾蓋寵步。鞶帶翻紛,珍裘阿那。《說文》本作𨙻。俗作𨚗

说文解字

说文解字

𨙻【卷六】【邑部】

西夷國。从邑冄聲。安定有朝𨙻縣。諾何切

说文解字注

𨙻)西夷國。其地當在今四川之西。史記。自筰以東北。君長以什數。冄駹冣大。在蜀之西。又謂牂柯爲南夷。邛筰爲西夷。𨙻葢卽冄駹之冄字。古今字也。按文王之子耼季。賈逵、韋昭皆云。耼、國名。但其地闕。史記作冄。索隱云。冄或作𨙻。終莫詳其地也。左傳。莊十八年有𨙻處。杜云。𨙻處、楚地。凡若此等異地同名者。今皆不引以茲䋣蕪。从邑。冄聲。諾何切。按冄聲本在七八部。雙聲合韵也。小雅、商頌毛傳曰。𨙻、多也。釋詁曰。𨙻、於也。左傳。棄甲則𨙻。杜云。𨙻猶何也。今人用𨙻字皆爲柰何之合聲。越語。吳人之𨙻不榖。亦又甚焉。韋注。𨙻、於也。此釋詁之證。郭失其解。又魚藻箋云。𨙻、安皃。安定有朝𨙻縣。安定郡朝𨙻、二志同。今陜西平涼府府東南有朝𨙻故城。許意葢謂𨙻與朝𨙻異處。如上文鄖與鄖關之例。如淳朝音株。

那
©2021 QIANP.com · 京ICP备20015262号-1 · 京公网安备11011502004066号